نویسندگان محترم مقالات

مطابق بخشنامۀ  شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

مقالاتی که پذیرش شده اند در خصوص دریافت گواهی پذیرش و پرداخت هزینه با مجله تماس بگیرند.

 گواهی وزارت علوم+

فصل نامه علمی  تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

    نوع اعتبار                         علمی(وزارتین)

    توالی انتشار                       فصلنامه

    نوع داوری                        دو سوکور

    میانگین زمان داوری             2ماه

    زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)

    نوع انتشار                        الکترونیکی

    نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)

   درصد مقالات پذیرش شده     24%

 

نویسندگان محترم

در صورتی که مقالات مستخرج از پایان نامه می باشند لطفا نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) قید شود.

نویسندگان محترم ؛تمامی نویسندگان یک مقاله حتما باید با ذکر تمام مشخصات خواسته شده در سامانه ثبت نام نمایند.صرفا ارسال صفحه جداگانه مشخصات کفایت نمیکند.

جهت تسریع در روند بررسی مقالات حتما به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398 

1. بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری

صفحه 13-34

اعظم گله داری؛ سید جعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی


3. بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون

صفحه 69-91

خلیل بیگ‌زاده؛ بایرام مراد مرادی؛ افسانه نوری