نویسندگان محترم

مجله علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) موفق به کسب رتبه  (ب) در ارزیابی 98 نشریات علمی وزارت علوم که به تازگی (شهریور 99) در پرتال نشریات علمی وزارت علوم به آدرس https://journals.msrt.ir/ اعلام شده است، گردید.

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:

مقالات این فصلنامه تا پایان سال 1402 تکمیل است و اگر مقاله ای جدیداً پذیرش شود برای سال های 1403 به بعد خواهد بود.

 فصل نامه علمی  تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)


نوع اعتبار

علمی(وزارتین)

توالی انتشار

فصلنامه

نوع داوری

دو سوکور

میانگین زمان داوری

2ماه

         زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی)

    نوع انتشار

الکترونیکی

    نوع دسترسی

رایگان (تمام متن)

   درصد مقالات پذیرش شده   

24%

 

نویسندگان محترم

در صورتی که مقالات مستخرج از پایان نامه می باشند لطفا نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما نفر دوم و عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) قید شود. نویسندگان محترم ؛تمامی نویسندگان یک مقاله حتما باید با ذکر تمام مشخصات خواسته شده در سامانه ثبت نام نمایند.صرفا ارسال صفحه جداگانه مشخصات کفایت نمیکند.

جهت تسریع در روند بررسی مقالات حتما به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

نویسندگان محترم مقالات

مطابق بخشنامۀ  شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 نویسندگان مسئول مقالات موظفند مبلغ  1.500.000 ریال در زمان ارسال مقاله  و مبلغ 3.500.000 ریال  در زمان پذیرش مقالات  واریز کنند.

مقالاتی که پذیرش شده اند در خصوص دریافت گواهی پذیرش و پرداخت هزینه با مجله تماس بگیرند.

 

گواهی وزارت علوم+

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-288 

2. جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی

صفحه 41-66

کوروش زرفتن؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


4. عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان

صفحه 93-126

حسین محمدی مبارز؛ علی اصغر دادبه؛ عبدالرضا مدرس زاده


7. تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی

صفحه 191-218

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها