نویسنده = حسنیه نجات زاده عیدگاهی
تعداد مقالات: 1
1. «وصف مدرنیستی» در آثار ابوتراب خسروی

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 171-194

حسنیه نجات زاده عیدگاهی؛ ابوالقاسم قوام