نویسنده = تورج عقدایی
تعداد مقالات: 15
1. تفرد در آثار سعدی در پیوند با سایه، نقاب و آنیما

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 9-46

مهری تلخابی؛ تورج عقدایی


2. نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-157

مسلم مصطفوی؛ تورج عقدایی


3. بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 87-109

وحید مبشری؛ تورج عقدایی


5. فرایند فردیّت سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-115

تورج عقدایی


6. بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 107-129

رضوان کریمی؛ تورج عقدایی


8. جامعه شناسى ارزشها و ضد ارز شها در اشعار قیصر امین پور

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 215-238

فرحناز معبودی؛ تورج عقدایی


9. تقابلهاى دوگانه در غزلهاى سعدى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 249-284

تورج عقدایی


10. جمال شناسی شعر امیری فیروزکوهی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 43-70

محبوبه حاج جعفری؛ تورج عقدایی


11. بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 31-66

تورج عقدایی؛ خدیجه بهرامی رهنما


13. تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 72-98

تورج عقدایی؛ سوزان کریمی نژاد


14. جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 22-51

تورج عقدایی


15. قلمرو شوخ طبعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 26-52

تورج عقدایی