نویسنده = فرهاد طهماسبی
تعداد مقالات: 7
1. روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 52-83

مژگان مهدوی؛ فرهاد طهماسبی


2. جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 92-118

فرهاد طهماسبی؛ مجتبی دستجردی


3. نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 111-137

فرهاد طهماسبی؛ مجتبی دستجردی


4. تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 235-262

فرهاد طهماسبی؛ زهره صارمی


6. جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-38

فرهاد طهماسبی