نویسنده = عباس ماهیار
تعداد مقالات: 5
1. شعرسپید آ یینی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 9-28

زهرا محمودی؛ عباس ماهیار


2. جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 27-32

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


3. بررسی اصطلاحات نجومی در شعر معاصر

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 9-32

سید محمد جواد زاویه؛ عباس ماهیار


4. نگاهی به مقاتل حسین بن علی )ع( و ترکیب بند محتشم کاشانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 277-301

فریدون کوره ای؛ عباس ماهیار


5. بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 249-275

ابراهیم هادی؛ عباس ماهیار