نویسنده = فاطمه حیدری
تعداد مقالات: 7
2. نقد پسااستعماری آثار روح انگیز شریفیان

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 29-50

رویا ربیع زاده؛ فاطمه حیدری


3. مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 32-78

فریده سمیعی؛ فاطمه حیدری


4. تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 62-86

فاطمه بیداخویدی؛ فاطمه حیدری


5. نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 71-105

فاطمه حیدری؛ سامان خانی اسفندآباد


6. سبک شناسی ساختاری دو اثر طالبوف ( احمد – مسالک المحسنین)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 177-202

فاطمه حیدری؛ فاطمه صیدی


7. آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 95-121

راشین بنی نجاریان؛ فاطمه حیدری