نویسنده = ایرج مهرکی
تعداد مقالات: 6
1. قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 147-164

ایرج مهرکی؛ اشرف عبدالاحدی


2. بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-123

ایرج مهرکی؛ سمیه بیدقی


3. زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 203-234

ایرج مهرکی؛ صدف رضائیان


4. بررسى پدیده هاى اسطوره اى در بهمن نامه

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 171-184

ایرج مهرکی؛ لیلا خزل


5. آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 123-134

سارا عجلی؛ ایرج مهرکی


6. یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 231-248

ایرج مهرکی؛ سارا عجلی