نویسنده = اشرف عبدالاحدی
تعداد مقالات: 1
1. قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 147-164

ایرج مهرکی؛ اشرف عبدالاحدی