نویسنده = سکینه صارمی گروی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 233-260

حسن مجیدی؛ سکینه صارمی گروی