نویسنده = علی محمد سجادی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 51-85

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی


2. بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 43-68

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی


3. علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 9-36

علی محمد سجادی؛ منصوره احمدی جعفری