نویسنده = احمد ذاکری
تعداد مقالات: 11
1. معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 117-138

جلال دهقانی؛ احمد ذاکری


2. آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 155-172

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری


3. بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 135-177

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری


5. پژوهشی در باب سطوح زبانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 67-84

نازنین نادری؛ احمد ذاکری


6. معانی حروف در دیوان حافظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 62-92

احمد ذاکری؛ سامان خانی اسفندآباد


7. خواب و خوابگزاری در شاهنامه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 155-175

احمد ذاکری؛ مینا گلستانی


8. زن از دیدگاه جمالزاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 180-195

احمد ذاکری؛ فاطمه محسنی گرده کوهی


9. حیوانات در آثار سعدی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 29-56

احمد ذاکری؛ فایزه جماران


10. بنارس در آیینه ی ادب فارسی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 101-117

احمد ذاکری؛ محمد صادقی


11. مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 7-21

احمد ذاکری؛ فاطمه بافقی زاده