نویسنده = عباس ماهیار
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 119-136

معصومه امیرکمالی؛ عباس ماهیار


2. فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 103-124

حمیدرضا جدیدی؛ عباس ماهیار


3. سیمای سهل تستری در تصوف

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 9-27

عباس ماهیار؛ عفت کهوند