نویسنده = فاطمه حیدری
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 13-42

فاطمه حیدری


3. تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 51-76

رویا ربیع زاده؛ فاطمه حیدری


4. تحلیل هویّت و جایگاه زن سووشون « در پرنده من « سیمین دانشور و » فریبا وفی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 157-177

زینت مشایخ سنگ تجن؛ فاطمه حیدری


5. حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 193-218

معصومه شاهسواری؛ فاطمه حیدری