نویسنده = رضا سمیع زاده
تعداد مقالات: 1
1. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی