نویسنده = علی رزاقی شانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 123-143

علی رزاقی شانی


2. نقد و بررسی تعاریف کنایه در (عربی و فارسی)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 145-165

علی رزاقی شانی