نویسنده = نوشین طالب زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 31-50

نوشین طالب زاده؛ سعید حسام پور


2. بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 13-58

سعید حسام پور؛ نوشین طالب زاده