نویسنده = علی عشقی سردهی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 125-146

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


2. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی