کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 25
1. پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 13-40

حمیده شریفی؛ سید محمود سید صادقی


3. تأسی پسر از پدر (رستم و زال در شاهنامه‌ی فردوسی) از نگاه نقد کهن الگویی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 159-177

بهاره یزدانیان امیری؛ محمود طاووسی؛ امیرحسین ماحوزی


5. تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-101

تورج عقدایی


6. حضور زنان در اسکندرنامه با روایتگری حکیم فردوسی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 193-218

معصومه شاهسواری؛ فاطمه حیدری


7. بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 143-165

صبا پژمان فر؛ مجید سرمدی


8. پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 129-142

ملکمحمد فرخ زاد؛ منیژه فلاحی


11. فرایند فردیّت سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-115

تورج عقدایی


12. قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 147-164

ایرج مهرکی؛ اشرف عبدالاحدی


13. شخصیت پردازی در داستان فرود

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 63-91

مهسا کمارج؛ میثم مهاجر


14. مقایسۀ تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه با داستان های قرآن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 39-61

فرحناز حسینی؛ احمد ذاکری


15. ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر)

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 127-143

الیاس نورائی؛ صغری باوندپور


16. بررسی نمونه هایی از خاموشی زنان در ادب پارسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 229-248

عطاالله کوپال


17. آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 123-134

سارا عجلی؛ ایرج مهرکی


18. بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 219-231

فرهاد محمدی؛ احمد ذاکری


19. یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 231-248

ایرج مهرکی؛ سارا عجلی


20. بررسی ساختار تراژیک داستان رستم و اسفندیار

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 31-66

تورج عقدایی؛ خدیجه بهرامی رهنما


22. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی


23. خواب و خوابگزاری در شاهنامه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 155-175

احمد ذاکری؛ مینا گلستانی


24. تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین علی پاشا پاسندی؛ مرتضی فغان رستمی