کلیدواژه‌ها = نسخه خطی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 13-42

میناسادات امیرافتابی؛ علی اصغر دادبه