کلیدواژه‌ها = مولوی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 113-136

وحید رحمانی خلیلی؛ پروین دخت مشهور؛ سید حسین سیدی؛ اکبر شعبانی


3. پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 231-257

مهناز صفایی هوادرق


4. بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 113-152

خیراله محمودی؛ حسین ادبی فیروزجائی


6. بازتاب کعبه دراشعار مولوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 119-136

نصراله امامی؛ فرزانه یوسف قنبری؛ سهیلا فضیلت راد


7. روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 161-188

علی دهقان؛ فتانه سمسارزاده