شماره جاری: دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 1-298 
5. اعتراض در مثنوی مولانا

صفحه 105-132

صدیقه سجادی راد؛ احمد ذاکری