دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


2. شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

منیژه فرجیان محترم؛ علی دهقان؛ ایوب کوشان


3. نقد ساختارگرایانۀ‌ رمان « دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399


4. بررسی شیء‌وارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


5. نقد ساختارگرایانۀ رمان « دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

طیبه فرهادی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی