تعداد مقالات: 398
26. جامعه شناسی شخصیت در رمان بوفکور صادق هدایت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 9-38

فرهاد طهماسبی


27. سیمای سهل تستری در تصوف

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 9-27

عباس ماهیار؛ عفت کهوند


29. دین از نگاه صوفیه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 9-50

محمد یوسف نیرّی؛ مریم الهیزاده


30. نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 11-29

تیمور مالمیر


31. نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 11-54

محمد یوسف نیّری؛ زرین تاج واردی؛ فاطمه معزی


32. بررسی ویژگی‌های سبکی دُرِّسخن « غیاث»

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 13-49

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا تقیه


33. بررسی و تحلیل گونه‏ های ادب غنایی در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 13-58

سعید حسام پور؛ نوشین طالب زاده


36. تحلیل و تفسیر داستان دزآشوب بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی محتوا

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 13-30

میثم زارع؛ جهانگیر صفری


39. تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 13-30

پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی


40. معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 13-42

میناسادات امیرافتابی؛ علی اصغر دادبه


41. بررسی نقش موسیقیایی قافیه در اشعار جاویدنامه اقبال لاهوری

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 13-34

اعظم گله داری؛ سید جعفر حمیدی؛ شمس الحاجیه اردلانی


42. ویژگی های شاخص بلاغی و محتوایی شطحیات بایزید

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 13-42

فاطمه حیدری


43. پیوند دادگری و شادی، و نقش آن در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی در شاهنامه

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 13-40

حمیده شریفی؛ سید محمود سید صادقی


44. سیمای صحابه در شعر سنایی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 22-46

زهرا دری؛ مهرناز داستانگو


45. جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 22-51

تورج عقدایی


46. مقایسه ی اختلافات شرح مثنوی نیکلسون در دفتر اول با شرح مثنوی استادان فروزانفر، کریم زمانی و استعلامی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 25-53

هستی سلیمان منصوری؛ علیمحمد موذنی؛ نرگس امیرشریفی


48. قلمرو شوخ طبعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 26-52

تورج عقدایی


49. جلوه هایی از باورهای نجوم قدیم در دیوان خواجوی کرمانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 27-32

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


50. تحسر ها و تاثر های فردوسی از زمانه

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین علی پاشا پاسندی؛ مرتضی فغان رستمی