تعداد مقالات: 356
102. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی


103. نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 73-90

مهتاب هدایتی؛ طاهره ایشانی


107. سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 67-86

زهرا پارساپور


108. بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 87-102

علی عباس علیزاده؛ علی محمد موذنی


109. فضولى از شاعران قرن دهم

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 43-58

برات زنجانی


110. بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 52-73

فاضل اسدی امجد؛ سید سارا قاضی میر سعید


111. تراسل حواس در اشعار ابن فارض

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 53-73

فرهاد دیوسالار


112. تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-101

تورج عقدایی


113. تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 87-117

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


114. تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 95-133

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


115. بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 113-152

خیراله محمودی؛ حسین ادبی فیروزجائی


116. بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 59-85

مریم محمودی؛ احمد خادمی


117. تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 51-66

سوزان کریمی نژاد؛ تورج عقدایی


118. تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 51-76

رویا ربیع زاده؛ فاطمه حیدری


119. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


120. اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 59-82

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


121. معانی حروف در دیوان حافظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 62-92

احمد ذاکری؛ سامان خانی اسفندآباد


122. گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 51-76

حسن دهقانی پور؛ ایرج مهرکی


124. بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 69-91

خلیل بیگ‌زاده؛ بایرام مراد مرادی؛ افسانه نوری