تعداد مقالات: 356
202. بررسی شخصیّت ادبی عرفی شیرازی بر اساس کاربست کهن‌الگوها در دیوان او

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 113-134

اعظم خادم؛ مریم محمودی


203. علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 123-142

زهرا سلیمانی


204. نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 99-124

مریم دیانت خواه؛ ابوالقاسم رادفر


205. معرّفی و بررسی نسخۀ خطّی«صحیفۀ شاهی(تقویم المکاتیب)»

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 117-138

جلال دهقانی؛ احمد ذاکری


206. بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 113-136

وحید رحمانی خلیلی؛ پروین دخت مشهور؛ سید حسین سیدی؛ اکبر شعبانی


207. چهره ی زروان در«کوش نامه»

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 163-184

مرضیه ندافی؛ نعیمه متوسلی


208. بازتاب کعبه دراشعار مولوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 119-136

نصراله امامی؛ فرزانه یوسف قنبری؛ سهیلا فضیلت راد


209. نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-157

مسلم مصطفوی؛ تورج عقدایی


210. روایت عطّار از قتل حلّاج و عناصر داستانی آن

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 137-160

فریدون کوره ئی


211. خوارق عادات در بهین‌نامه فردوسی با تکیه بر صنعت ادبی اغراق

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 155-199

فاطمه صالحی؛ احمد ذاکری


212. «بررسی جایگاه و ویژگی‌های وزیر در متون ادبی»

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 132-168

شهرزاد شیدا؛ داود حقی دانالو


213. حرکت درفاصله در اشعار سهراب سپهری

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 147-171

حسین مرادی


214. قیام بهرام چوبین در شاهنام هی فردوسی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 147-164

ایرج مهرکی؛ اشرف عبدالاحدی


215. روایت هرمنوتیکی از حکایت مارگیر در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 161-188

علی دهقان؛ فتانه سمسارزاده


216. کیمیا در میان زنان (خوانش نوین تاریخی و جنسیتی از رمان تربیتی کیمیا خاتون)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 127-153

عطاالله کوپال؛ نیلوفر خسروی


217. سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 123-143

مصطفی خدایاری؛ زکیه دهنمکی


218. بررسی جایگاه زنان در امثال و حکم فارسی با رویکرد جامعه شناسی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 145-176

رضا فرصتی جویباری؛ مینا نبئی


219. نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 136-152

سید احمد حسینى کازرونی؛ افسانه سراجی


221. بررسی مفهوم انقلاب در داستان ضحاک با نظریه‎ی گلدمن

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 143-165

صبا پژمان فر؛ مجید سرمدی


223. ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر)

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 127-143

الیاس نورائی؛ صغری باوندپور


225. فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 103-124

حمیدرضا جدیدی؛ عباس ماهیار