تعداد مقالات: 398
201. بازتاب اسطوره ای جام در ادبیات کلاسیک

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 119-136

معصومه امیرکمالی؛ عباس ماهیار


202. کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 121-132

ملاحت نجفی عرب؛ یدالله بهمنی مطلق


203. آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 123-134

سارا عجلی؛ ایرج مهرکی


204. بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 123-145

سیده نسرین عبادیان؛ زهرا سلیمانی


206. علم در نگاه ملک الشعرای بهار و حافط ابراهیم مصری

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 123-142

زهرا سلیمانی


208. انسان گرائی در اشعار شمس لنگرودی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 125-144

مرجان رضاتاجی


210. پژوهشی در قلمروی جغرافیایی کیانیان و شاهنامه

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 129-142

ملکمحمد فرخ زاد؛ منیژه فلاحی


211. «اخلاق زناشویی» در شاهنامه فردوسی و بررسی ریشه‌های آن در متون کهن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 131-145

محمد نوید بازرگان؛ مریم خادم ازغدی


212. تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 137-154

فاطمه محسنی گرد کوهی


214. اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 139-159

فاطمه عظمت مدار؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی


215. بررسی مینی‎مالیسم و مؤلّفه‎های آن در تذکرۀ الاولیاء عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 178-204

حسین آریان؛ فریبا همتی؛ زکیه رشیدآبادی


216. شاخص‌های محتوایی و بیانی شعر هلالی جغتایی در آینة صور خیال

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 197-238

فرهاد نادری؛ مهدی محقق


218. فرخی یزدی و بازتاب وقایع مشروطیت در شعرش

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 103-124

حمیدرضا جدیدی؛ عباس ماهیار


219. مفهوم برتر از هستی و فقدان ارتباط در اندیشه فلوطین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 107-141

طاهره مسگر هروی


220. تحلیل و تفسیر واژه‌های پارسی‌نژاد در تاریخ بیهقی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 109-127

محمود صادق زاده؛ فاطمه اعتدال


222. بازتاب کعبه دراشعار مولوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 119-136

نصراله امامی؛ فرزانه یوسف قنبری؛ سهیلا فضیلت راد


224. تحلیل انگاره اسطوره‌ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 119-138

حمیده حرمتی؛ الهام آذربرزین


225. سحر و جادو درداستان‌های هزار و یکشب و قرآن کریم

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 123-143

مصطفی خدایاری؛ زکیه دهنمکی