نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر ، ایرا.

2 استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ،بوشهر ، ایران

3 استاد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ،بوشهر ، ایران .

چکیده

          در این مقاله دو موضوع بخشش و بخل مورد توجّه قرارگرفته‌اند . دو موضوعی که نه تنها تصوّر برخی از مردم نسبت به آنها درست نیست بلکه بالعکس ، بخشیدن ،نوعی  به دست آوردن و خساست از دست دادن است . در این نوشته تعدادی از کتاب‌های روان شناسی موفّقیّت مورد مطالعه واقع شده است و در کنار آن و برای اثبات این مطالب در کتاب‌های گلستان و بوستان سعدی ، پژوهش شده و ابیات و عباراتی که تأیید بر چنین مضمونی دارند استخراج و توضیح داده شده است . این تحقیق می‌خواهد بیشتر درباره‌ی بعد روان شناسی  صفت مثبت بخشندگی و صفت منفی بخل ، تفحّص کند ، هم چنین می‌خواهد اثبات نماید که کتاب‌های گلستان و بوستان نه تنها اخلاقی هستند بلکه فراتر از آن روان شناسی اخلاق هستند و نکته های ویژه ای از اخلاق در آنها بیان شده است که راه خوشبختی حقیقی را برای مردم نمایان می سازد

کلیدواژه‌ها

١- قرآن کریم
  ٢- امام علی (ع) (١٣٨٤) نهج البلاغه ، گردآوری شریف رضی ، ترجمه محمد دشتی ،تهران: پیام عدالت.
3 – توسی ، خواجه نصیرالدین ( 1373 ) منتخب اخلاق ناصری ، شرح وانتخاب جلال الدین همایی ، تهران : نشرهما.
 4 - - پیام آزادی ( 1361) حدیث تربیت ( سخنان چهارده معصوم ) ، تهران : پیام آزادی.
5 - دنی ، ریچارد ( 1391) هنرموفق بودن ، ترجمه ی مهدی غروی ، تهران :سلیس.
6- رابرت کیوساکی ( 1392) پدر پول دار، پدر بی پول، ترجمه ی هنگامه خدابنده ، تهران : طاهریان.
7- سبحانی ، آیت الله جعفر ( ١٣٨٨) رمز پیروزی مردان بزرگ ، قم :نسل جوان .
8 - سعدی ، مصلح ابن عبدالله ( ١٣٦٩) کلیات سعدی ، به اهتمام محمد علی فروغی ، تهران :امیر کبیر.
9- سعدی ، مصلح ابن عبدالله (1368) گلستان ، شرح محمد خزائلی ، تهران : علمی.
10 - سعدی ، مصلح ابن عبدالله (1372) بوستان ، شرح محمد خزائلی ، تهران :علمی.
11 - صادقی  سیار، محمد (1391) زندگی را شکلات کنیم ، تهران : کمال اندیشه  .
12- قشیری ابوالقاسم (1387 ) رساله ی قشیریه ، تصحیح بدیع الزمان فروزان فر ، تهران : زوار.
13 – کاتلین ،هال(١٣٨9) 4راه شادکامی ، ترجمه ی بهزاد رحمتی ، تهران : تلاش.
14 - کارنگی ، دیل ( 1388)آیین زندگی ، ترجمه ی سوزان خدیو، تهران : سپهر ادب.
15 – کلینی رازی ، محمد بن یعقوب بن اسحاق( 1356 )  الکافی ، ترجمه وشرح سیدجواد مصطفوی و سید هاشم رسولی محلاتی ، تهران : علمیه اسلامیه ، جلدهای 2و4.                            
16 - معین ، محمد (  1384)  فرهنگ معین ، تهران : نامن ، ج 1.
17 - میبدی ، رشید الدین ابوالفضل( 1384) کشف الاسرار و عدة الابرار ، گزینش وگزارش رضاانزابی نژاد ، تهران : جامی.