نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،گروه زبان وادبیات فارسی ، بوشهر ، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر ، گروه زبان وادبیات فارسی ،بوشهر ، ایران.

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، گروه زبان وادبیات فارسی ،بوشهر ، ایران.

چکیده

صبر یکی از ابزارهای مهم رسیدن به جاده ی موفّقیّت است ، زیرا با صبر وحوصله می توان چاره اندیشی کرد و بهترین وکوتاه ترین راه رهایی ازمشکلات یا کسب پیروزی ها راپیدا نمود . شتاب وعجله نه تنها موقعیّت ها را ازانسان می گیرد، بلکه ازجهت روحی نیز آثارمخرّب و سوئی دارد . که بعضاً درجسم واخلاق و رفتار شخص نیز ظاهر می شود وحتّی ممکن است جبران ناپذیرباشد . نصایح سعدی ، شاعر اخلاق گرایی که شهره ی آفاق است و حکمت های امام علی ( علیه السلام ) درنهج البلاغه ، آویزه ی گوش هرمسلمان وحتّی غیرمسلمان بوده وهست. ازطرفی اندرزهای این دوشخصیّت برجسته ، برای بشر امروز ونسل های آینده می تواند راه گشاباشد. بنابراین دراین مقاله صبرازدیدگاه روان شناسی مورد بررسی واقع شده است و پایه واساس این پژوهش ، اشعار گلستان شیخ اجل ، سعدی شیرازی ، ومقایسه و مطابقت آن ها باحکمت های نهج البلاغه است . آن چه که سعدی می خواست آن بود که مردم با عملیاتی کردن نکات مطروحه در آثار خویش در همه ی زمینه های حیات کام روا شوند تا سعادتمند حقیقی باشند و این پژوهش بر همین اساس بنا ی کار را برچنین تفسیر و تعبیری از آثار شیخ قرار داده است .   

کلیدواژه‌ها

  ١- قرآن کریم
  ٢- امام علی (ع) ( ١٣٨٤ ) نهج البلاغه ، گردآوری شریف رضی ، ترجمه محمد دشتی ، تهران: پیام عدالت.                                                                                                                     
٣- دهخدا ، علی اکبر ( 1377) لغت نامه ،تهران : دانشگاه تهران ، ج 10
٤- رازی ، ابولفتوح ( 1370 ) روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن ، تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ، مشهد : آستان قدس رضوی ، ج 1
5 - سبحانی ، آیت الله جعفر ( ١٣٨٨ )رمز پیروزی مردان بزرگ ، قم : نسل جوان
6 – سعدی ، مصلح ابن عبدالله ( ١٣٦٩ ) کلیات سعدی ، به اهتمام محمد علی فروغی ، تهران : امیر کبیر
7 – سعدی ، مصلح ابن عبدالله ( 1368) گلستان ، شرح محمد خزائلی ، تهران : علمی
8- سعدی ، مصلح ابن عبدالله ( 1372) بوستان ، شرح محمدخزائلی ، تهران : علمی
9-  علیکریمی ، دکتر علی ( ١٣٨٧ ) درشاه راه موفقیت لاک پشت نباشید،قم : ملینا
10 – قرائتی ، محسن ( 1391 ) دقایقی با قرآن ،تهران : ستاد اقامه ی نماز
11 - قشیری ابوالقاسم (1387 ) رساله ی قشیریه ، تصحیح بدیع الزمان فروزان فر ، تهران : زوار
 12 - کارنگی ،دیل ( ١٣٨٧ ) آیین زندگی ، ترجمه ی سوزان خدیو ، تهران : سپهر ادب
13 – معین ، محمد (   1384)  فرهنگ معین ، تهران : نامن ، ج 2
14 – میبدی ، رشید الدین ابوالفضل( 1384) کشف الاسرار و عدة الابرار ، گزینش وگزارش رضاانزابی نژاد ، تهران : جامی
15 – هجویری غزنوی ، علی بن عثمان ( 1376) کشف المحجوب ،تصحیح ژوکوفسکی ، تهران : طهوری
16 - هجویری غزنوی ، علی بن عثمان( 1390) کشف المحجوب ، گزینش وتوضیح محمود عابدی ، تهران : سخن