نگاه شاعرانه پایان متافیزیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،ایران

چکیده

عنوان این مقاله برداشتی است از اندیشه ی مارتین هیدگر[1] که معتقد بود تنها "نگاه شاعرانه" به "هستی" قادر است بشر امروز را که به شدت درگیر تکنولوژی غربی شده و به عبارتی به اسارت آن چه خود ساخته است در آمده، از بی جهانی، خود بیگانگی[2] و بی هدفی نجات دهد. از سوی دیگر هیدگر رویکرد متافیزیکی انسان در دوران مدرن را مانع حضور و ظهور "حقیقت" و "هستی" می داند ، و معتقد است تنها به واسطه ی بازگشت به زبان شاعرانه، هم چون انسان عصر هومری، می توان هستی را دریافت. مقاله ی پیش رو، بر روی اندیشه ی هیدگر در زمینه ی رویکرد شاعرانه به "هستی" در تقابل با نگرش متافیزیکی متمرکز بوده و در راستای روشنگری و تبیین آراء او در این زمینه ابتدا مفهوم "متافیزیک" و گستره ی آن در جریان تاریخ  اندیشه ی فلسفی بیان می شود. هیدگر فیلسوفی پس از کانت است، نه تنها به لحاظ ترتیب زمانی، بلکه به لحاظ تفکر نیز. بر همین اساس، اندیشه ی محوری ایمانوئل کانت[3] در زمینه ی طرح مسئله ی "متافیزیک"، نظر او در باره ی هنر شاعری و هنر به طور کلی، هم چنین نظر ریچارد رورتی[4] فیلسوف متأثر از هیدگر از مباحث مطرح شده می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-    احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشۀ انتقادی، نشر مرکز، 1374

2-    احمدی، بابک، هرمنوتیک مدرن، نشر مرکز، 1377

3-    احمدی، بابک، هیدگر و پرسش بنیادین، نشر مرکز، 1381آ

4-    احمدی، بابک، هیدگر و تاریخ هستی، نشر مرکز، 1381ب

5-    افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1374

6-     اکرمی، موسی، کانت و مابعدالطبیعه، نشر گام نو، 1384

7-    پاپکین، ریچارد اچ، متافیزیک و فلسفۀ معاصر، ترجمه دکتر سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1375

8-    جینز، جولیان، خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی، ترجمه دکتر خسرو پارسا، دکتر شیوا دولت آبادی، انتشارات آگاه، 1386

9-    چالمرز، آلن ف، چیستی علم، ترجمه سعید زیبا کلام، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374

10- حقیقی، شاهرخ، گذر از مدرنیته، انتشارات آگاه، ویراست دوم، 1381

     11- خاتمی، محمود، جهان در اندیشه هیدگر، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379

      12-ضیمران، محمد، گذر از جهان اسطوره به فلسفه، نشر هرمس، 1379

       13- عبدالکریمی، بیژن، هیدگر و استعلا، نشر نقد فرهنگ، 1381

       14- فن، ک. ت، مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، ترجمه کامران قره گزلی، نشر مرکز، چاپ دوم، 1386

15   - کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1385

16- مک گین، ماری، ویتگنشتاین و پژوهش های فلسفی، ترجمه ایرج قانونی، نشر نی، 1382

17- مک کواری، جان، فلسفه ی وجودی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، نشر هرمس، 1377

18- مگی، برایان، مردان اندیشه، ترجمه عزت الله فولادوند، نشر طرح نو، چاپ پنجم، 1389

19- نقیب زاده، میر عبدالحسین، فلسفه کانت- بیداری از خواب دگماتیسم، نشر آگاه، 1374

20- نقیب زاده، میر عبدالحسین، درآمدی به فلسفه، نشر طهوری، چاپ یازدهم، 1388

21- هیدگر، مارتین، پایان فلسفه و وظیفۀ تفکر، ترجمه محمد رضا اسدی، نشر اندیشه امروز، 1384

22- هیدگر، مارتین، شعر- زبان و اندیشه رهایی، ترجمه دکتر عباس منوچهری، نشر مولی، 1381 

منابع انگلیسی:

1-    Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western thought op. cit.

2-    Encyclopedia Britannica, Immanuel Kant, First Edition, 1781

3-    Feyerabend, Paul, “ On the Critique of Scientific Reason”, ed. C. Howson,1976

4-    Heidegger, Martin, Basic Writings, “The Question Concerning Technology”, edited by David Farrell Krell, Harper and Row, Publisher. New York, San Francisco, London, 1977A

5-    Heidegger, Martin, “Memorial Address”, in Discourse On Thinking, Harper Colophon Books, 1955

6-    Heidegger, Martin, Kant and the Problem of Metaphysics, Translated by James S. Churchill forward by Thomas Langan. Indian University Press, Bloomington, Second Printing, 1965

7-    Heidegger, Martin, “on the Essence of Truth”, in Existence and Being, ed. W. Brock, H. Regnery, Chicago, 1949

8-    Heidegger, Martin, “The End of Philosophy And The Task of Thinking”, Basic Writings, ed. David Farrell Krell, trans, Frank A. Capuzzi, 1977B

9-    Heidegger, Martin, “Early Greek Thinking”, Basic Writings, translated by David Farrell Krell and Frank A. Capuzzi, Harper Publisher, New York, 1997

10-           Internet Encyclopedia of Philosophy, Douglas Burnham, Stanford shire University United Kingdom. H. D Burnham @ Staffs. Ac. UK

11-            Kant, Immanuel, Critique of Judgment, Translated by James Creed Meredith, Oxford, 1961

12-            Kant, Immanuel, Pure Reason, Translated by I. M. D, Meikeljohn, London, 1881

13-            Lyotard, Jean Francois, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984

14-            Nietzsche, Friedrich, The will to power, Translated by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, New York, 1967

15-            Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, 1980

16-            Rorty, Richard, Contingency, Irony, and Solidarity, University Professor of Humanities of Virginia, University Press, 1989, Reprinted 1993

17-            Stanford Encyclopedia of Philosophy, Plato on Rhetoric and Poetry, First Published 2003, Substantive revision, 2012

18-            The Republic by Plato. http://www.idph.net 18de maiode, 2002

19-            The Highest of All the Arts: Kant and Poetry, Laura Penny, From Philosophy and Literature, Volume 32, 2008