نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرّس دانشگاه فرهنگیان، پردیس امیر کبیر البرز، کرج، ایران

چکیده

هر اثری برای تبدیل شدن به داستان ناگزیر از رعایت قواعدی است تا در مسیر تبدیل قرار گیرد. یکی از این قوانین وجود اجزایی خاص در هر اثر داستانی است که اصطلاحاً عناصر داستانی نامیده می شود. در این بررسی پس از  تحلیل عناصر داستان کشته شدن  حسین بن منصور حلّاج در کتاب تذکره الاولیای عطار پرداخته شده و برای هر کدام از عناصر، شاهد مثال از متن کتاب  ذکر شده است. در این روایت داستان گونه نیز مانند اکثر  داستان ها همه عناصر دیده نمی‎شود بلکه با توجه به قابلیت های داستان بعضی عناصر حذف شده است.

کلیدواژه‌ها