نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسلامی، خدابنده، ایران

چکیده

ین مقاله در پی آن است که نشان دهد برای کشف گفتمان مسلط و ایدئولوژی حاکم در رمان «پرنده‌ی من» چگونه می توان از سبک شناسی انتقادی بهره برد. در این مقاله بر پایه‌ی اصول سبک شناسی انتقادی ،رمان را در کلان لایه‌های روایی و متنی با تجزیه و تحلیل کانون سازی، میزان تداوم کانون سازی، جنبه‌های کانون سازی و نیز خرد لایه‌های واژگانی، نحوی، بلاغی و ... در ارتباط با لایه‌ی بیرونی آن (بافت موقعیتی متن) مورد توجه قرار داده ایم. در پایان ، این مقاله به این نتیجه می رسد که با بررسی لایه ای رمان پرنده‌ی من،گفتمان مسلط و ایدئولوژی حاکم بر رمان راحت تر در دسترس قرار می‌گیرد و از این رهگذر بهتر می‌توان به عمق یک اثر و به تبع آن اندیشه‌های نویسنده دست یافت. رمان پرنده‌ی من، با پرداخت به  مسائل زنان، تنگناهای زیستی زنان را در ابعاد مختلف به نمایش می‌گذارد و راه‌کارهایی برای فرار از تسلط نظام مرد سالار پیشنهاد می‌کند. اگر چه بر این تسلط اذعان دارد، اما تن به تسلیم نمی‌سپارد.

کلیدواژه‌ها