نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرج، ا

2 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد تهران، ایران

چکیده

وزارت یکی از مهم‌ترین مناصب در طول تاریخ است.این منصب با توجه به شرایط و موقیت‌های گوناگون دچار تغییراتی شده است.
     حکومت‌ها متناسب با ویژگی‌های خود هر کدام قواعدی را به این منصب افزوده‌اند. به عنوان مثال زمانی که مسلمانان ایران را فتح کردند قوانین و ویژگی‌های اسلامی را به آن افزودند که باعث شد این منصب شکلی اسلامی پیدا کند.
     در این مقاله علاوه بر بررسی مفهوم واژه وزیر، در کتاب‌های گوناگون؛به تاریخچه، ویژگی‌ها، پیوند دین و سیاست و تاثیر آن بر منصب وزارت و نیز جایگاه و حیطه توانایی‌های وزیر بر اساس برخی متون تاریخی و ادبی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها