نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

چکیده

مقاله‌ی حاضر با موضوع «مقایسه‌ی فعل مرکب از دیدگاه دستور زبان سنتی و جدید» و با هدف کلی «تعیین تفاوت‌ها و شباهت‌های فعل مرکب» با توجه به نظر نویسندگان دستور زبان‌های سنتی و جدید تدوین شده است. در این تحقیق افعال متن گلستان سعدی با استفاده از هفت دستور زبان فارسی: خیام پور، خانلری، فرشیدورد، ارژنگ، انوری - گیوی، وحیدیان کامیار، عمرانی- سبطی به روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که شباهت‌ها و اختلاف نظر‌های اساسی در تشخیص فعل مرکب بین دستور نویسان قدیم و جدید دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت: که بسیاری از فعل‌های گلستان سعدی که از دیدگاه دستور نویسان سنتی، مرکب توصیف می‌شدند، امروزه با در نظر گرفتن ملاک‌های جدید، ساده در نظر گرفته می‌شوند. برای تبیین این شباهت‌ها و اختلاف نظر‌ها نمونه‌ها و شواهد مناسب در این مقاله درج گردید.

کلیدواژه‌ها