نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج،ایران

2 استاد، دانشکده ادبیات ،دانشگاه تهران،تهران،ایران.

چکیده

تاکنون شروح گوناگونی بر مثنوی معنوی نگاشته شده است . برخی از دیدگاه ادبی ،عرفانی ،فلسفی و موضوعی بدان پرداخته‎اند . گوناگونی شروح ، مقایسه آنها را ایجاب می کند ،استادان نیکلسون، شهیدی ، استعلامی و زمانی هر یک به شیوه  خود به شرح این کتاب عظیم همت گماشته‎اند . این شروح مشابهات بسیار دارند ، تفاوت‎هایی نیز دارا هستند . در تفسیر عرفانی ، ذکر یا عدم ذکر آیات و احادیث ابیات ، باورهای مذهبی و گاه به سبب تفاوت در ضبط واژه یا بیت اختلافاتی در شروح مشاهده می شود .در این مقاله کوشش بر آن است تا تفاوتهای شروح دفتر دوم  مثنوی فوق الذکر از وجوه مختلف بررسی  می شود 

کلیدواژه‌ها

 1. استعلامی،محمد(1375)،شرح مثنوی ، دفتر اول ، زوار.
 2. استعلامی،محمد(1375)،شرح مثنوی ، دفتر دوم ، زوار.
 3. الن نیکلسون، رینولد(1374)، شرح مثنوی معنوی، ترجمه حسن لاهوتی، دفتر دوم ، علمی و فرهنگی ،تهران.
 4. پرتو ، ابوالقاسم (1379)، شورخدا (گزاره ای بر مثنوی معنوی ) انتشارات اساطیر ، تهران .
 5. زرین کوب ، عبدالحسین (1391)، پله پله تا ملاقات خدا ، انتشارات علمی ، تهران  .
 6. زمانی ، کریم (1379)، شرح مثنوی و معنوی ،  دفتر اول ،انتشارات اطلاعات ، تهران .
 7. زمانی ، کریم (1392)، شرح مثنوی و معنوی ،  دفتر دوم، انتشارات اطلاعات ، تهران.
 8. شجری ، رضا(1386) ، معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
 9. شفیعی کد کنی ، محمدرضا (1367)،گزیده غزلیات شمس ، چاپ سپهر.
 10. شهیدی، سید جعفر (1375)، شرح مثنوی ، علمی . فرهنگی.
 11. فروزانفر ، بدیع الزمان (1377)، شرح مثنوی شریف ، انتشارات زوار ، تهران.
 12. گوهرین ، صادق (1376)، فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی ، ترجمه و تنظیم حسین داودی ، انتشارات امیرکبیر ، تهران.
 13. وزین پور ، نادر (1368)، آفتاب معنوی ، انتشارات امیر کبیر.
 14.   ( روزنامه اطلاعات 26،/10/1387 )

فهرست مقالات

 1. سلماسی زاده ، جواد ، نظری اجمالی به سه شرح مثنوی (نیکلسون ، انقروی ، فروزانفر ) مجله ی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی تبریز ، شماره ی 1 ، سال 22 ، بهار 1354.
 2. ..........، مثنوی مولوی و نیکلسون ، مجله ی ادبیات و علوم انسانی تهران ، شماره ی 94 ، سال 22 ، بهار 1349 .