نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

سفرنامه‌‌‌‌ها در زمره‌ی یکی از بهترین گنجینه‌های فرهنگی و ادبی کشور‌ها هستند که به‎سان آیین‎های، نگرش‎های مرتبط با اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی و دینی جامعه را به تصویرکشیده اند.سفرنامه‌ها، با هر شکل و هدفی که نگارش یافته‌، مورد توجّه قرار گرفته‌اند، به ویژه سفرنامه‌هایی که از قلم سیاحان بزرگ و فرهیختگان ادب خلق شده باشند.
     در این میان سفرنامه‌های سرزمین وحی به صورت عام و خاص از دیدگاه‎های گوناگون حائز اهمیت به حساب می‎آیند ، رهاوردی که ادیبان و نویسندگان با ذوق کشورها وقایع سفر خویش را در آن نگاشته‎اند،از یک سو با مباحث عارفانه و دریافت‎های ذوقی مرتبط است و از سویی دیگر با دنیای ظاهر و تفاوت فرهنگ‎هاپیوند می‎خورد، بنا براین از هردو جهت شایسته‎ی بررسی است.
     این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل و مقایسه‎ی دو سفرنامه‎ی حج از نگاه دو بانوی مسلمان است که یکی ازآنها غیرایرانی است.

کلیدواژه‌ها

  1. آرین پور ، یحیی( 1376)،ازنیما تا روزگار ما،زوار،چاپ دوم ،تهران .
  2. اشپور،هاجر(1382)، حدیث نامکرر عشق ،اخگری،محمد ، ، آوینا،تهران،
  3.  (پروینی،خلیل،کنجوریان،فرشته(1388)،بررسی سفرنامه ابن بطوطه ازمنظر ادبیات تطبیقی،نشریه ادبیات تطبیقی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،کرمان.
  4. جعفریان ، رسول(1389)، راه حج،  ، زیتون سبز، تهران.
  5. داوودپور ،مرضیه(1386) ، خانه دوست اینجاست، پاژ، مشهد.
  6. سمیعی(گیلانی)،احمد(1380)، نگارش وویرایش ، سمت ،تهران.
  7. کراچی، روح انگیز(1376) ، دیدارهای دور ،نشر چاپار.
  8. غنیمی هلال،محمد(1373)،ادبیات تطبیقی، ترجمه دکترسید مرتضی شیرازی، امیرکبیر تهران.
  9. مرسولند،حسن (1376)،تاریخچه سیرو سفر درایران ،مرکز تحقیقات مطالعات ایرانگردی و جهانگردی.
  10. آسمند جونقانی،علی (1388)،ادبیات تطبیقی ،کتاب ماه ادبیات ،شماره 26 ،خرداد.