نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کرج، ایران

چکیده

    مطالعات پسااستعماری یکی از رویکردهای انتقادی است که در دهه‎های اخیر در حوزه مطالعات فرهنگی به وجودآمده ،این رویکرد در واقع بیانگر بازتاب نوعی واکنش به استعمار و میراث فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ناشی از آن است.مطالعات پسااستعماری بر نقش عوامل شناختی و فرهنگی تکیه دارد و تلاش می‎کند تا شیوه‎های متفاوتی را که استعمار‎گران در طول تاریخ به وسیله آنها به استعمار جوامع پرداخته‎اند فاش کند.توزیع نامتوازن  ثروت و جمعیت که در دوران پسااستعماری نمود بیشتری پیدا کرد به افزایش روند مهاجرت دامن زد. مهاجرت  هویت فردی را ذوب می‎کند و مفاهیمی همچون زبان ، مکان،نژاد و برخورد‎ها را دستخوش تغییر می‎کند.مهاجرت به عنوان پدیده‎ای نو، پیامی در دنیای پسااستعماری محسوب می‎شود و از دیدگاه‎های مختلف قابل بررسی است.در مقاله حاضر پس از تبیین اصول نظریه‎ی‎ پسااستعماری و مولفه‎های آن ،انعکاس آن را بر آثار روح انگیز شریفیان -نویسنده مهاجر ایرانی و ساکن لندن-مورد بررسی قرار می‎دهیم.

کلیدواژه‌ها

 1. اسپیواک،گایاتری چاکراورتی(1392)گایاتری چاکراورتی اسپیواک.ترجمه‎ی نجمه قابلی.تهران: بید گل
 2. تایسن،لویس(1387).نظریه‎های نقد ادبی معاصر.ترجمه‎ی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی.تهران:نگاه امروز و حکایت قلم نوین.
 3. تفرشی مطلق.لیلا (1389).مطالعات پسااستعماری در ادبیات مهاجرت.فصلنامه‎ی تخصصی علوم سیاسی.شماره دهم.
 4. ترنر،برایان .اس(1390).رویکردی جامعه شناختی به شرق شناسی،پست مدرنیسم و جهانی شدن.ترجمه محمد علی محمدی.تهران:شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران.
 5. سعید، ادوارد (1386) .شرق شناسی.ترجمه لطفعلی خنجی .تهران: امیرکبیر.
 6. شاهمیری،آزاده(1389) .نظریه و نقد پسااستعماری.تهران:علم.
 7. شریفیان،روح انگیز(1393) .چه کسی باور می‎کند رستم.تهران:مروارید.
 8. شریفیان،روح انگیز(1392) .کارت پستال.تهران:مروارید.
 9. شریفیان،روح انگیز(1392) .روزی که هزار بارعاشق شدم.تهران:مروارید.
 10. فانون،فرانتس (1353) .پوست سیاه و صورتک‎های سفید.ترجمه‎ی محمد امین کاردان.تهران:خوارزمی.
 11. گرین،کیت وجیل لبیهان(1383). درسنامه‎ی نظریه و نقد ادبی.ترجمه ی لیلا بهرانی محمدی .تهران:انتشارات روز نگار.
 12. یانگ.رابرت جی.سی(1391) .درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگری.ترجمه فاطمه مدرسی،فرح قادری،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.