نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،زنجان،ایران

چکیده

درک نسبت نشانه‌های متنی با نشانه‌هایی که به نظام‌های متفاوت وابسته‌اند، نکته جذابی است که توجه هرمنوتیک مدرن را بیش از پیش به خود معطوف کرده است. امروزه در زمینه‌ی رایانه‌ها، با سرعت به سوی برقراری پایگاه‌های فوق‌رسانه‌ییپیش می‌رویم که می‌توانند به جز متن، مواد گرافیک، آواها و حتی نشانه‌های گفتاری و موسیقی را نیز انباشت کنند و «متن» در بستر انفورماتیک به «ابرمتن» تبدیل می‌شود، از این رو ایده‌ی گفتگو با متن در ساحت «ابرمتن» نمودی صد چندان خواهدیافت. معناهای پنهان «ابرمتن» دیگر مواردی مادی نیستند که یکبار برای همیشه کشف شوند و تأویل تا بی‌نهایت امتداد خواهد یافت و در آینده ادبیات سینتتیک فرارسانه‌ای، زاینده‌ی ساحت‌های ناموجود در متن و مجال فراخی خواهد بود که هرمنوتیک را نیز به چالش خواهدکشید. مقاله پیش‌رو با تأکید بر اشکال نوین ادبی در بستر مدیاها، به مرور هرمنوتیک در ساحت «متن» و «ابرمتن» می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

 1. آزرم، محمد، 1385، «در گریز گم می‌شویم، بحثی پیرامون شعر حاد متن»، قابل دسترس در: <Tafavot.blogfa.com>
 2. احمدی، بابک، 1381، «از نشانه‌های تصویری تا متن (به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری)»، تهران، مرکز.
 3. احمدی، بابک، مهاجران، مهران و نبوی، محمد، 1383، «هرمنوتیک مدرن (گزینه جستارها)»، تهران، مرکز.
 4. احمدی، بابک، 1387الف، «آفرینش و آزادی (جستارهای هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی)»، چ 5، تهران، مرکز.
 5. ........،........، 1387ب، «ساختار هرمنوتیک»، چ 4، تهران، گام نو.
 6. پاینده، حسین، 1392، «ابرداستان، شکلی از داستان‌نویسی پسامدرن»، قابل دسترس در: <hosseinpayandeh.blogfa.com/tag/مرگ مؤلف>
 7. «پادکست چیست؟» قابل دسترس در: < www.motajemonline.com>
 8. پورعلی‌محمد، حمید، 1394، «هایپرتکست چیست؟ عرصه‌های ادبیات غیرخطی»، قابل دسترس در: <www.honarland.ir>
 9. توکلی دهقی، مینا، 1388، «بررسی نقش انیمیشن در شعر دیجیتالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، داشگاه هنر، دانشکده سینما و تئاتر.
 10. دربندی، امیر، 1391، «هربرت مارشال مک لوهان و مراحل سه‌گانه تحول جوامع»، قابل دسترس در: <karshenasi21.blogfa.com/post/106>
 11. رسانه خبر، 1387، قابل دسترس در: <www.medianew.ir>
 12. ریکور، پل، 1386، «زندگی در دنیای متن»، ترجمه بابک احمدی، تهران، مرکز.
 13. سجودی، فرزان و دیگران،1390، «نشانه‌شناسی فرهنگی»، چ1، تهران، علم.
 14. علمی، محمد کاظم، 1385، «هرمنوتیک مدرن و دلایل فهم متن بهتر از ماتن»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلامی، ش71، بهار 1385،صص 127-145.
 15. گیرو، پی‌یر، 1383، «نشانه‌شناسی»، ترجمه محمد نبوی، تهران، آگه.
 16. مقانلو، شیوا،1392، «سهم خواننده در ادبیات دیجیتال بیش از سهم او در ادبیات کاغذی است»، قابل دسترس در:< سهم-خواننده...<isna.ir/print/92080100280/
 17. مک کوئیلان، مارتین، 1384، «پل دومان»، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، مرکز.
 18. مویسات، حسین، 1388، «شعر دیجیتالی چیست؟»، قابل دسترس در:<www.shereno.com/post-7179.html
 19. نیکویی، علیرضا، 1386، «دور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون» فصلنامه ادب‌پژوهی، ش 3، پاییز 1386، صص 29-60.
 20. 20.واعظی، احمد، «درآمدی بر هرمنوتیک»، کتاب نقد، ش23، تابستان 1381، صص 115-145.
 21. واعظی، اصغر، قایدی، اسماعیل، «سطوح، مولفه‌ها و کارکردهای دور هرمنوتیکی»، نشریه فلسفه، ش 2، س 42، پاییز و زمستان 1393، صص 107-125.
 22. هاشمی، محمدحسین، 1386، «فرامتن یا هایپرتکست چیست و چگونه کار می‌کند»، قابل دسترس در: <forum.niksalehi.com>
  1. < https://fa.wikipedia.org/wiki/پادکست>
  2. <https://fa.wikipedia.org/wiki/ابرمتن>
  3. <https://fa.wikipedia.org/wiki/ادبیات دیجیتالی>
  4. <Cambridge.org/dictionary/English/vodcast>
  5. <Flores, Leonard, (2015), “What is E-poetry”, <www.ilovee poetry.com> [Accessed April/1/2015]
  6. 28.https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete_poetry