نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد کرج،کرج،ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد کرج ،کرج،ایران.

چکیده

نقد بر پایه‎ی‎ معناشناسی و پذیرش چندگانگی معنا باعث پیوند ذهن خواننده با ابعاد مختلف زیبایی‎شناسی متن می‎گردد؛ این درک درست از متن، خواننده را ترغیب می‎کند تا بیشتر بخواند و بیشتر لذّت ببرد، خوانشِ بیشتر نیز فرآیندی است دو سویه بین نویسنده و خواننده که نتیجه‎ی‎ آن جامعه‎ای‎‎ با فرهنگ بالاست که درست می‎اندیشد و نقد می‎پذیرد. در مقابل این نوع نگرش جدید، سنّت‎های ادبی در پی مطلق گرایی معنا هستند، نگاهی تک بعدی که انسان مُدرن، آن را بر نمی‎تابد و در صورت رواج  این گونه نقدها و متون ادبی، خواننده دچار بی میلی شده، منفعل می‎گردد؛ لذا مخاطب در صدد آنست که با‎ یادگیری مراحل نقد و با رعایت چهارچوب های علمی ‎آن، آثار بیشتری را بخواند و از لذّت ادبی و زیباشناسانه بهره‎مند گردد. در صورتی که او با برخورد های احساسی و عدم لحن سالم نقد مواجه شود، به دنبال راهکارهای ساده‎تر و سریع تری برای‎ ایجاد لذّت و سرگرمی‎ خواهد رفت و‎ این شکستی بزرگ برای فرهنگ و هنر‎ یک ملّت است. در مکتب شالوده شکنی برای خواننده و نویسنده وظایفی تعیین شده که به پویایی تولید و خوانش آثار ادبی می‎انجامد و بی توجّهی به آنها حاصلی جز جامعه‎ی‎‎ ادبی و هنری رو به اُفول نخواهد بود. در  این مقاله با روش تحلیلی سعی شده بی میلی مطالعه‎ی‎‎ آثار ادبی از منظر نقد ادبی علّت شناسی گردد.

کلیدواژه‌ها

ایمانی، محسن، 1381، " آسیب شناسی مطالعه و شیوه های کنترل آن" ، نشریه‎ی‎‎ روان شناسی پیوند، شماره‎ی‎‎ 277، صص 131 – 124 .

پاز، اکتاویو، 1373، " ادبیات بدون نقد" ، ترجمه مهین دانشور، نشریه فرهنگ و هنرکلک، شماره 49 و 50 ،  صص 62 – 56 .

پین، مایکل، 1379، بارت، فوکو، آلتوسر، ترجمه‎ی‎‎ پیام ی‎‎زدانجو، نشر مرکز، تهران.

تولستوی، لئون، 1355، هنر چیست؟ ، نشر امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران.

دستغیب، عبدالعلی، 1347، "گفته‎هایی در پیرامون دانش نقد ادبی"، نشریه‎ی‎‎ ادبیات و زبان‎های نگین، شماره‎ی‎‎ 40، صص 34 – 37

زرّین کوب، عبدالحسین، 1378، آشنایی با نقد ادبی، نشر سخن، چاپ پنجم، تهران.

شمیسا، سیروس، 1385، نقد ادبی، نشر میترا، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران.

صنعتی، محمّد، 1380، تحلیل‎های روانشناختی در هنر و ادبیات، نشر مرکز، چاپ اول، تهران.

علوی مقدّم، مهیار، 1387، “مبانی معنا شناسی فهم متن در رویکردهای سنّتی و جدید نقد ادبی”، نشریه‎ی‎‎ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 206، صص 27 – 1 .

فرزاد، عبدالحسین، 1376، "چرا نقد جایگاه والای خود را نیافته است؟" ، ماهنامه‎ی‎‎ تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب، کتاب ماه ادبیات، شماره‎ی‎‎ دوم، صص 4- 3 .

کادن،جان آنتونی، 1386،فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، نشر شادگان، چ دوم، تهران.

کتابخانه عمومی‎ کشور، 1389، "سرانة مطالعه در کشور"، نشریه اقتصادِ حسابرس، ش50، ص 27 .

محبوب، سیامک، 1391، "کتابخانه‎های عمومی‎و سرانه‎ی‎‎ مطالعه" ، نشریه ی‎‎ تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، شماره 68،  صص 133 – 117 .

محمّدخانی، علی اصغر، 1379، "موانع رشد نقد ادبی مدرن در ایران" ، نشریه‎ی‎‎ علوم انسانی     نامه ی‎‎ فرهنگ شماره 38، صص 81 – 76 .

مقدادی، بهرام، 1384، "نقد ادبی در حوزه‎ی‎‎ مخاطب شناسی" ، فصلنامه‎ی‎‎ فرهنگ و هنر، شماره 65 بخش ادبیات، صص 27 – 8 .

مقدادی، بهرام، 1386، "موانع شکوفایی پژوهش های نقد ادبی در ایران"، کتاب ماه ادبیات، شماره‎ی‎‎ 5،  پیاپی 119، صص 36 – 32 .

نوریس، کریستوفر، 1380، شالوده شکنی، مترجم پیام ‎یزدانجو، نشر و پژوهش شیرازه، تهران.

وِلِک، رنه؛ وارن، آستین؛ مورگان فورستر، ادوارد؛ دان هَم، باروز؛ 1370، چشم اندازی از ادبیات و هنر، مترجم: دکتر غلامحسین یوسفی و محمد تقی(امیر) صدقیانی، نشر معین، چاپ اول، تهران.