نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها