نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان،ایران.

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان،ایران.

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها