بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد ورامین پیشوا ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد ورامین پیشوا ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها