آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ى کارشناسى ارشد ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها