تقابلهاى دوگانه در غزلهاى سعدى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زنجان

چکیده

درفایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها