تفاوت رئالیسم اروپایى با واقع گرایى ایرانى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى رشته زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج – ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها