بررسی تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه ورامین – پیشوا-ایران

2 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه ورامین – پیشوا-ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها