پرتوامر ونهی آیات قرآنی واحادیث نبوی در دیوان حکیم سنایی غزنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحدکرج، گروه ادبیات فارسی، کرج، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها