بررسی تطبیقی دغدغههای اجتماعی جبران خلیل جبران و نیمایوشیج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها