قدرت و بازی زبان در نمایشنامه های اولئانا اثر دیوید ممت و منجی در صبح نمناک اثر اکبر رادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانش آموختهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ایران

2 دانشیار گروه زبانهای خارجی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها