بررسی پدیده ی پیوندگونی از د دگاه پسااستعمارگرایانه ی هومی بابا در داستان در کشور آزاد اثر وی. اس. نایپل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها