نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ‎واحد کرج ،کرج .ایران

2 دانشجوی کارشناسی زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ‎واحد کرج ،کرج .ایران

3 دانشجوی دکترا تخصصی زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی‎ واحد کرج،کرج .ایران

چکیده

اهمیت زاد و بوم، توجه به منطقه ای تاریخی و اصولاً عنایت داشتن به سرزمینی که شاعر یا نویسنده در یکی از ابعاد زندگی‌اش از آن به نیکی یا بدی یاد می‌کند. موضوعی است که در طول تاریخ به آن توجه فراوان شده است.
نزار قبانی شاعر نوپرداز عرب و اخوان ثالث از شاعران معاصر ایران، به بیروت و شوش، در نهایت عظمت، با چشمی‎اشکبار نگریسته اند.
هر دو شاعر با زبانی گویا، آهنگین و لحنی آمیخته با تأسف و تحسر به دوران بسامان و آبادان و ویرانی این دو سرزمین پرداخته اند.
مقایسه این دو اثر با تکیه بر نگرش و گزینش اخوان در شهر شوش و نزار قبانی در شهر بیروت و علت اهمیت این دو مکان در نظر آنان به وجه اشتراکات و دقیقه‌های ادبی در دو قصیده پرداخته ایم

کلیدواژه‌ها

اخوان ثالث، مهدی، (1375)، سر کوه بلند، مرتضی کاخی، تهران :نشر زمستان .

ادوین (علی احمد سعید) (1376)، پیش درآمدی بر شعر عرب، کاظم برگ سینی، انتشارات فکر روز .

اسوار، موسی، (1381)، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ، تهران: انتشارات سخن.  

بهبهانی، سیمین (1386)، یاد بعضی نفرات، تهران، انتشارات نگاه.

دلدم، اسکندر، (1387)، سوریه سرزمین شگفتی ها، موسسه انتشارات به آفرین.

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1368)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه .

شمیسا، سیروس (1381)، بیان، تهران، انتشارات فردوس.

فتوحی، محمود (1386)، بلاغت تصویر، تهران، انتشارات سخن .

قبانی، نزار(1380)، بلقیس و عاشقانه‌های دیگر، موسی بیدج، تهران، ناشر: نشر ثالث.

قبانی، نزار (1382)، تا سبز شوم از عشق، موسی اسوار، تهران، انتشارات: سخن.

قبانی، نزار، (2536)، داستان من و شعر، غلامحسین یوسفی، یوسف حسین بکار، انتشارات: توس.

کفافی، محمدعبدالسلام، (1382)، ادبیات تطبیقی، حسین سیدی، مشهد: شرکت به نشر.

محمدی آملی، محمدرضا، (1377)، آواز چگور، تهران، نشر ثالث .

میرقادری، سیدفضل الله (1385)، شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر، شیراز، انتشارات نوید شیراز.

نیکلسون، رینولداین (1369)، تاریخ ادبیات عرب قبل از اسلام، کیواندوخت کیوانی، تهران، انتشارات رایز.

گلستان،ابراهیم،(1390) ، اخوان ثالث ، مجله بخار، سال چهاردهم، ش83،، ص 251.