نویسندگان

1 دانش آموخت هی دور هی دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

2 دانشیار دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها